Bemiddelingsvoorwaarden van Jaspers Wooncomfort

 
1. Definities en begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte.
1.2 Opdrachtnemer: Jaspers Wooncomfort verhuurmakelaars Helmond, gevestigd te Kluisstraat 42, 5701 KR te Helmond. 
1.3 Succesvolle bemiddeling: indien huurder de door opdrachtnemer aangeboden woonruimte, mondeling dan wel schriftelijk, heeft aanvaard is een succesvolle bemiddeling tot stand gekomen.
 
2. Aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen of andere verklaringen van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, gedaan door opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 
3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer van de overeenkomst.
3.2 Voor totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren aan opdrachtnemer te verstrekken. Tevens dient opdrachtgever een inkomensbewijs over de laatste 3 maanden dan wel een (accountants)bewijs ter zekerheidsstelling van de te betalen maandhuur aan opdrachtnemer te overleggen.
3.3 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van de vergunning voor rekening en risico van de opdrachtgever zelf.
 
4. Kosten van inschrijving
4.1 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer geen inschrijfgeld verschuldigd.
 
5. Werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden die opdrachtnemer uitvoert bestaan uit het adviseren op het gebied van huur en verhuur, het zoeken naar woonruimte en het aanbieden van woonruimte en het plannen en begeleiden van bezichtigingen. 
5.2 Na betaling van het inschrijfgeld door opdrachtgever zullen de werkzaamheden door opdrachtnemer worden verricht.
 
6. Bemiddelingscourtage
6.1 Indien een succesvolle bemiddeling tot stand komt, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een bemiddelingscourtage verschuldigd. Deze bemiddelingscourtage bedraagt 1x het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder excl. 21 % BTW. Indien in de maandhuur servicekosten en /of gas- en elektrakosten zijn inbegrepen wordt de courtage over het geheel berekend. 
6.2 De bemiddelingscourtage dient na aanvaarding van de woonruimte, mondeling dan wel schriftelijk, per ommegaande aan opdrachtnemer te worden voldaan 
6.3 Indien opdrachtgever na schriftelijk/mondeling akkoord tot aanvaarding van de door opdrachtnemer aangeboden woonruimte zijn aanvaarding intrekt is hij gehouden tot betaling van de bemiddelingscourtage onverminderd het recht voor opdrachtnemer de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.
6.4 Bij gebreke van betaling van de bemiddelingscourtage door opdrachtgever zal niet overgegaan worden tot ondertekening van de huurovereenkomst. Derhalve zal geen huurovereenkomst tot stand komen.
 
7. Waarborgsom
7.1 Indien in de huurovereenkomst die wordt aangegaan door opdrachtgever door bemiddeling van opdrachtnemer een waarborgsom tussen verhuurder en huurder wordt overeengekomen dient opdrachtgever deze na ondertekening van de huurovereenkomst per ommegaande te voldoen aan opdrachtnemer in haar hoedanigheid als bemiddelaar, tenzij anders overeengekomen.
 
8. Betaling
8.1 Betaling dient steeds te geschieden per ommegaande op het door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer dan wel contant.
8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3 Eventuele gerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 
9. Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na een succesvolle bemiddeling, zijn verplichtingen jegens de huurder c.q. opdrachtgever dient na te komen. 
10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 
11. Toetsing huurder
11.1 Bij ondertekening van dit formulier geeft ondertekenaar toestemming dat zijn/haar gegevens gecontroleerd mogen worden bij de daartoe bevoegde instanties. Tevens zullen wij het register raadplegen van de Stichting Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag.

Uw woning zoeken